Att hyra

Nedan hittar du våra cyklar och tillbehör du kan hyra.

Damcykel 3 Växlad 28”
110 kr/dag | 550 kr/vecka

Barncykel 3 Växlad 24”
80 kr/dag | 400 kr/vecka

Cykelhjälm
10 kr/dag | 50 kr/vecka

Barnstol
30 kr/dag | 150 kr/vecka

Barnkärra med kapell
100 kr/dag 500 kr/vecka

Cykelkärra
90 kr/dag | 450 kr/vecka

  • Leveransservice 50:-/cykel (enkel väg) 100:-/cykel (tur och retur)
  • Hämtning vid önskad plats (vid återlämnande), 50 kr
  • Stöldskyddsförsäkring, 10 kr/dag | 50 kr/cykel/vecka

Leveranstillägg

Leverans till önskad plats, ex. färjeterminal, flygplats, hotell etc.

Boka här

Använd formuläret nedan för att boka.


Stöldskydd

Om cykeln skulle bli stulen under uthyrningstiden, ersätts densamma av hyrestagaren till sitt fulla värde till Gotland By Bike AB. Om hyrestagare vid avhämtande köpt en stöldskyddsförsäkring betalar han/hon endast en självrisk som är 500 SEK. Kravet är att cykeln varit låst vid stöldtillfället och hyrestagare överlämnar nyckel till cykelns lås samt kopia på stöldanmälan hos polisen till Gotland By Bike AB. Återfinns cykeln tillfaller den Gotland By Bike AB. Hyrestagaren betalar aldrig mer än gällande självrisk vid tecknad stöldskyddsförsäkring. Stöldskyddsförsäkring kan endast tecknas vid bokningstillfället.

Bokningsvillkor

Hyresbeloppet erläggs i förskott utan anfordran och senast vid hyrestidens början.

Hyrestiden upphör utan uppsägning på den dag till vilken hyra betalats och då skall hyresföremålet återlämnas utan anfordran. Sker ej återlämnande är ägaren tre dagar efter det att hyrestiden utgått berättigad till att återtaga hyresföremålet på kundens bekostnad om inte särskilda skäl talar däremot.

Ägaren äger rätt att debitera kunden hyra för tiden dröjsmålet varar. Om dröjsmålet medför att detta ej kunnat utnyttjas till annan kund för den därpå följande perioden äger ägaren rätt att debitera den kund som är i dröjsmål en veckas hyra oavsett att dröjsmålet är kortare än denna tid.

Hyresföremålet får icke utlånas, överlåtas, uthyras eller säljas av kunden. Det åligger kunden att hålla ägaren helt skadeslös med anledning av eventuella krav på grund av skador, som genom brukande av hyresföremålet förorsakats på sak eller person.

Kunden är skyldig att vårda hyresföremålet väl och är ansvarig för skador som uppkommer under hyrestiden. Skada skall omgående anmälas till ägaren. Kunden står även risken för att hyresföremålet förkommer under hyrestiden.

Ägaren äger påfordra att hyresföremålet av kunden hålles försäkrat under hyrestiden. Kunden har därvid att vid anfordran uppvisa giltigt försäkringsbrev. (Gäller försäkringspliktigt fordon, ej cykel).

Ägaren svarar för att hyresföremålet utlämnad i funktionsdugligt skick. Vid försummelse härvidlag skall hyresföremålet bytas och/eller skälig hyresreduktion erhållas.

Eventuellt erforderliga transporter av hyresföremålet bekostas av kunden.

© Copyright 2019, Gotland By Bike AB